TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020

Tháng Tư 6, 2021 7:11 sáng

Biểu số 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Mầm non Bình Minh Bình Minh

Chương: 622

CÔNG KHAI

QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số  01  /QĐ-TMN ngày  29 /3/2021 của trường MN Bình Minh)

ĐVT: đồng
STT Nội Dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ
A Quyết toán thu
I Tổng số thu 3,300,347,000 3,300,347,000
1 Thu phí, lệ phí
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
4 Thu nhập khác 132,939,000 132,939,000
Học thêm 110,178,000 110,178,000
Thu hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh
Nước uống 22,761,000 22,761,000
Chăm sóc sức khỏe ban đầu 0 0
5 Thu hộ chi hộ 198,950,000 198,950,000
Hỗ trợ HS khuyết tật
BHYT học sinh
Xã hội hóa giáo dục 198,250,000 198,250,000
Hỗ trợ chi phí học tập 700,000 700,000
6 Thu khác cho người lao động 21,396,000 21,396,000
Thai sản, nghỉ ốm 21,396,000 21,396,000
7 Ngân sách nhà nước cấp 2,947,062,000 2,947,062,000
Giao đầu năm
Bổ sung trong năm
8 Các khoản hỗ trợ
SGD cấp bộ TB nghe nhìn
B Chi từ nguồn thu được để lại
1 Chi từ nguồn thu phí để lại
1.1 Chi sự nghiệp
C Số thu nộp NSNN
1 Phí, lệ phí
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)
3 Hoạt động sự nghiệp khác
(Chi tiết theo từng loại thu)
Tổng số quyết toán 3,300,347,000 3,300,347,000
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 2,947,064,000 2,947,064,000 2,725,234,000 132,000,000
Loại 622, khoản 073 ( NKP không Tự chủ)
– Mục: 6000 Tiền lương 2,725,234,000 2,725,234,000
Tiểu mục 6001
Tiểu mục 6003
Tiểu mục 6049
– Mục 6050 Tiền công
Tiểu mục 6051
– Mục 6100 Phụ cấp
Tiểu mục 6101
Tiểu mục 6105
Tiểu mục 6106
Tiểu mục 6112
Tiểu mục 6113
Tiểu mục 6115
Tiểu mục 6149
– Mục 6150 Hỗ trợ khác
Tiểu mục 6199
– Mục 6200 Khen thưởng 39,500,000 39,500,000
Tiểu mục 6201
Tiểu mục 6249
– Mục 6250 phúc lợi tập thể
Tiểu mục 6299
– Mục 6300 Các khoản đóng góp
Tiểu mục 6301
Tiểu mục 6302
Tiểu mục 6303
Tiểu mục 6304
– Mục 6400 Thanh toán khác cho cá nhân 44,730,000 44,730,000
Tiểu mục 6449
– Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng
Tiểu mục 6501
– Mục 6550 Vật tư văn phòng
Tiểu mục 6551
Tiểu mục 6552
Tiểu mục 6553
Tiểu mục 6599
– Mục 6600 Thông tin liên lạc
Tiểu mục 6605
– Mục 6650 Hội nghị
Tiểu mục 6651
Tiểu mục 6657
Tiểu mục 6658
Tiểu mục 6699
– Mục 6700 Công tác phí 5,600,000 5,600,000
Tiểu mục 6702
Tiểu mục 6704
– Mục 6750 Chi phí thuê mướn
Tiểu mục 6757
– Mục 6900 Sửa chữa tài sản 41,500,000 41,500,000
Tiểu mục 6907
Tiểu mục 6912
Tiểu mục 6921
Tiểu mục 6949
– Mục 6950 Mua sắm TS chuyên môn 70,800,000 70,800,000
Tiểu mục 6956
Tiểu mục 6999
– Mục 7000 Chi nghiệp vụ chuyên môn 19,700,000 19,700,000
Tiểu mục 7001
Tiểu mục 7003
Tiểu mục 7004
Tiểu mục 7012
Tiểu mục 7049
– Mục 7750 Chi khác
Tiểu mục 7756
Tiểu mục 7799
– Mục 7900 chi ngày lễ lớn
Tiểu mục7903
Loại 622, khoản 073( NKP  Tự chủ CC tiền lương)
– Mục 6001
Loại 622, khoản 073( NKP K Tự chủ)
– Mục 6200 Khen thưởng
Tiểu mục 6202
– Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng
Tiểu mục 6504
– Mục 6550 Vật tư văn phòng
Tiểu mục 6552
– Mục 6600 Thông tin liên lạc
Tiểu mục 6605
– Mục 7000 Chi nghiệp vụ chuyên môn
Tiểu mục 7001
III Quyết toán chi thu nhập khác
Học thêm 110,178,000 110,178,000
Học phí
Thu hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh
Nước uống 22,761,000 22,761,000
Chăm sóc sức khỏe ban đầu
IV Quyết toán thu hộ chi hộ 198,950,000 144,296,000
Xã hội hóa giáo chi mua sắm 198,250,000 143,596,000
BHYT học sinh
Hỗ trợ HS khuyết tật
Hỗ trợ chi phí học tập 700,000 700,000
V Quyết toán chi khác cho người lao động 21,396,000 21,396,000
Thai sản 21,396,000 21,396,000
VI Các khoản hỗ trợ
SGD cấp bộ TB nghe nhìn
D Kinh phí còn chuyển sang năm sau 54,654,000 54,654,000
                                              Bình Minh, ngày 29 tháng 3  năm 2021
          Kế toán                                                                  Thủ trưởng đơn vị
        Vũ Thị Hoa                                                                  Nguyễn Thị Tâm