Công khai đối với CSGD Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

Tháng Sáu 8, 2020 11:07 sáng

Biểu mẫu 01

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
                                                                                    THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,

 Năm học 2018-2019

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được  Tốt  Tốt
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện  Tốt  Tốt
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển  85 – 90%  90 – 95%
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non  Tốt

 

   Bình Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2019   

       Thủ trưởng đơn vị

 

                                  

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Tâm  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Biểu mẫu 02

 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

 Năm học 2018-2019

 

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 366 0 16 70 107 119 140
1 Số trẻ em nhóm ghép 86 0 16 70 0 0 0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày  0 0 0 0  0 0 0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 366 0 16 70 107 119 140
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  0 0 0 0 0 0 0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 366 0 16 70 107 119 140
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 366 0 16 70 107 119 140
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 366 0 16 70 107 119 140
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 366 0 16 70 107 119 140
1 Số trẻ cân nặng bình thường 355 105 113 137
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 6 2 4
3 Số trẻ có chiều cao bình thường
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi
5 Số trẻ thừa cân béo phì 5 2 3
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 86 0 16 70
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 366 107 119 140

                                                                                                              Bình Minh, ngày  08 tháng 10 năm 2019
                                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                             Nguyễn Thị Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

                                  

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

 Năm học 2018-2019

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng  16 1,6 m2/trẻ
II Loại phòng học
1 Phòng học kiên cố  16
2 Phòng học bán kiên cố  0
3 Phòng học tạm  0
4 Phòng học nhờ  0
III Số điểm trường  2
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  6600 m2 10 m2/trẻ
V Tổng diện tích sân chơi (m2)  2500 m2  4 m2/trẻ
VI Tổng diện tích một số loại phòng
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  45 m2 1,6 m2/trẻ
2 Diện tích phòng ngủ (m2)  0 0
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2)  200 m2 0.5 m2/trẻ
4 Diện tích hiên chơi (m2)  400 m2 1,02 m2/trẻ
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)  0 0
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)  50 m2
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2)  150 m2
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)         Bộ Số bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định  50 Bộ  Bộ
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định         Bộ
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời  8 Bộ Số bộ/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )  4 Bộ
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) Số thiết bị/nhóm (lớp)
1

 

Số lượng(m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 0 0  0 200
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  0  0  0  0 0

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  x
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  x
XIV Kết nối internet  x
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x
XVI Tường rào xây x
.. ….

 

                                                                                                              Bình Minh, ngày 08 tháng 10  năm 2019
                                                                                                                                            Thủ trưởng đơn vị

 

                                                           

                                                                                                                                           Nguyễn Thị Tâm

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 04                    

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non

 Năm học 2018-2019

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên 41
I Giáo viên 35 16 15 19 12
1 Nhà trẻ 9 2 6 1 3 6 2 6
2 Mẫu giáo 26 8 12 6 13 9 17 6
II Cán bộ quản lý 3 3 3
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1
2 Phó hiệu trưởng 2 2 2 2
III Nhân viên  3
1 Nhân viên văn thư 0  0  0  0  0 0 0 0  0  0 0 0  0 0
2 Nhân viên kế toán 0 0  0 0 0 0  0 0  0 0 0  0  0  0
3 Thủ quỹ 0  0  0 0 0 0 0  0  0 0  0 0 0 0
4 Nhân viên y tế 0 0 0 0  0  0 0 0  0  0 0 0 0 0
5 Nhân viên khác  3 0  0 0 0 0 0  0  0 0 0 0  0 0
.. ..

                                                                                                               Bình Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2019
                                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                             Nguyễn Thị Tâm